Nieuws

Het nieuws

Vlucht van de vredesduif in de vredesvesper

Vredesvesper in De Schutse

Zaterdag 21 september 2019

Aanvang: 19.00 uur

Vrede is van ons allemaal en zou voor iedereen natuurlijk moeten zijn. In de Vredesweek (21 t.m. 29 september) staan we stil bij het thema Vrede verbindt over grenzen. Dat is niet alleen over grenzen van landen maar ook over het leven in een eigen bubbel, waarbij verschillen heel gemakkelijk worden uitvergroot en veroordeeld, terwijl het veel nuttiger is om overeenkomsten te zien en daarmee een vreedzame samenleving te maken voor iedereen.

Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten.

De Raad van Kerken reikt in de vredesweek de vredesduif uit. Lokale personen of organisaties, die zich inzetten voor een betere vreedzame wereld, worden daarmee in het zonnetje gezet. Want vrede klinkt misschien groot en ongrijpbaar, maar op kleine schaal kun je zelf het verschil maken.

Uit de Raad #1

Misschien is vergaderen niet het leukste dat mensen kunnen bedenken maar als je met elkaar om tafel zit kan het toch erg prettig en inspirerend zijn, ook als die tafel een vergadertafel is. Zo zaten we in de laatste vergadering van de Raad van Kerken met een grote groep mensen om de vergadertafel. Vertegenwoordigers van allerlei activiteiten vertelden over het afgelopen jaar.

 

Wat blijken er dan veel mensen bezig te zijn met de oecumene en wat een rijk palet aan activiteiten. Van kerstattenties voor alle bewoners van het Hoge Heem en aanleunwoningen tot sobere maaltijden en van oecumenische vieringen tot oecumenische reizen. Allemaal plekken waar we elkaar, protestants en rooms-katholiek, kunnen ontmoeten en kunnen inspireren. Dit jaar sloten we deze vergadering voor het eerst af met een borrel en ook dat bleek een goede gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten.

 

Om er één activiteit uit te lichten: ook dit jaar vond er weer een rouwgroep plaats die van december tot mei bij elkaar kwam. In november is er op verzoek van de deelnemers een terugkombijeenkomst gepland. Een mooi voorbeeld van elkaar ontmoeten en ondersteunen. Ter informatie: eind dit jaar gaat er weer een rouwgroep van start. En wat bleek tijdens de vergadering: een aantal protestanten hadden zich aangesloten bij de rooms-katholieke geloofsgesprekken voor senioren. Volop interkerkelijke ontmoetingen dus. Wat wil je als Raad van Kerken nog meer?

Uit de Raad #2


Oecumenische vieringen, thema-avonden, oecumenische rouwgroep, sobere maaltijden, weeksluitingen in het Hoge Heem, oecumenische reizen: er wordt van alles gedaan onder auspiciën van de Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel. Al die activiteiten hebben natuurlijk een doel en die doelen staan in de statuten beschreven. Misschien is het goed om die hier een keer te noemen:


1. onderlinge betrokkenheid, ontmoeting enamenwerking van de aangesloten kerken en hun leden, door het stimuleren en organiseren van gezamenlijke activiteiten
2. bezinning in oecumenisch verband op vragen rond het christelijk geloof, kerk en samenleving
3. behartiging van de gezamenlijke belangen in de samenleving
4. bevorderen dat de leden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen (anders dan de aangesloten lidkerken) elkaar leren kennen.
5. gezamenlijke dienstbaarheid aan de samenleving


Deze doelen zijn de basis van het beleidsplan dat de Raad onlangs heeft opgesteld voor de komende drie jaar. Niet om nog meer papier te hebben maar om even stil te staan bij onze doelen en wat we doen en dan vooral de relatie tussen die twee. Bereiken we onze doelen met wat we organiseren? Zijn er hiaten? Wat blijft er eigenlijk liggen? Het beleidsplan is weer uitgangspunt voor het werkplan voor het komende jaar. Zo gaan we vooral door met wat we al doen en waarbij vele oecumenische ontmoetingen plaatsvinden. Maar we gaan ons ook eens bezinnen op 'wat is onderlinge betrokkenheid', zoals in een van de doelen staat. Wat is het en hoe kunnen we dat vorm geven? Of hoe kunnen we meer dienstbaar zijn aan de samenleving en wat houdt dat eigenlijk in? Boeiend toch, om daar eens mee aan de slag te gaan? Hebt u ideeën? Laat ze horen!

 

In de laatste vergadering is ook het jaarverslag over het vorige seizoen vastgesteld. Wie het eens wil lezen, kan het opvragen bij het secretariaat. Het geeft een mooi overzicht van alle activiteiten. Verder is er over en weer nieuws uitgewisseld: de startzondagen in de verschillende kerken, het kerkcafé bij de PGU, het verdrietige bericht van het overlijden van pastor Woolderink en natuurlijk het blijde bericht van twee nieuwe pastores voor de parochies van De Burght, De Kwakel en Nes aan de Amstel.

Landelijk nieuws van de RvK